بسته شداکانت شما بسته شد
علت آن می تواند در یکی از گزینه های سمت چپ باشد.
پرداخت نکردن صورت حساب
پیروی نکردن از قوانین
استفاده غیر مجاز
دیگر احتمالات

اگر به نظر شما نباید اکانتتان بسته میشد ، در وب سایت کمپ تیم تیکت بگذارید.
کمپ تیم